قطع شدن تصویر مانیتور بعد اتصال کابل جدید به پریز برق