لطفا پاسخ بدید، مقایسه دو پردازنده در دو نتبوک - صفحه 2