2+1<>3 کمکم کنید مادربردم گی گی بایتم فقط 2 گیگ ساپورت می کنه