کتاب بیشعوری خاویر کرمنت با ترجمه محمود فرجامی - صفحه 3