مدیتیشن با تغییر فعالیت ژنها سلامت جسم را حفظ می کنند