بیماریهای پوست و ریه، ارمغان زباله های تهران برای كودكان كهریزك