يك كارشناس: دوساعت پس از تمرينات ورزشي بايد از مواد قندي استفاده كرد