ساخت تلسکوپ ارزان قیمت با استفاده از گرد و غبار موجود در "ماه"