اول به منو رفته در قسمته connectivity / usb setting هالا default connect را از memory به data\fax تقير دهيد.
بد گوشی را به mini usb وصل ميکنيد .
برنامه ی p2kcommander را باز ميکنيد.
به optionرفته.در سمته راست بالا تيک را از درايو a به c تقير دهيد.Okکنيد.
حالا درسمته چپه صفحه بالا کناره re-read درايو را به p2k mobile phone تقير دهيد.حالا گزينه ی re-read را بزنيد.
صبر کنيد تا لد کند.
حالا به این ادرس برويد c\mobile\audio.
در این پوشه 2 فايل به نامCust_Start~up وStart~up) قرار دارد حالا هر اهنگی که ميخواهيد هنگامی که گوشی روشن ميشود پخش شود را به جا ی ان 2 و با همان اسم بگزاريد.
هالا گوشی را reset کنيد و از کابل جدا کنيد