چرا اخیرا تعداد کاربران PCN کم شدند؟! (اگه PCN رو دوست داری بیا تو)