گاهی باید سکوت کنیم ... شاید خدا هم حرفی برای گفتن داشته باشد