ابتلای بیش از 500 نفر از مردم استان اصفهان به شیگلوزیس