«اینجا صدای گرگ‌ها بلندتر است» رمانی در رابطه با کولبران