بارش تگرگ شديد در کشور آلمان با دانه هاي بسيار درشت به اندازه توپ تنيس