پيشناد ميكنم از امروز برنامه هاي سري سيمبيان نوكيا در اين قسمت قرار بگيرند