در ان 73و گوشي هاي مشابه عكس بكگراند رو تمام صفحه بگزاريد