انتظار ها به پایان رسید !! فریمور جدید برای N73 Me آمد !