شاید برای شما هم پیش آمده باشد که بخواهید از زنگ خوردن تعداد معدودی از شماره های موجود در دفتر تلفنتان جلوگیری کنید،در حالیکه پروفایل فعال برای گوشی شماgeneralباشد.
برای این کار ابتدا واردcontactsشده و جوی استیک یا scroll keyرا به سمت راست فشار میدهیم.
Optionsرا زده و گزینه new groupرا انتخاب میکنیم.
یک گروپ جدید ساخته و شماره هایی را که میخواهیم زنگخورشان به حالت عادی باشد را به گروپ جدید وارد میکنیم و از منوی contactsخارج میشویم.(دقت کنید شماره هایی را که میخواهید در حالت ‏ silentباشند نباید به group1‎ ‎منتقل شوند)
حال واردمنوی پروفایل شده روی پروفایل فعال که اکثرا generalمیباشد گزینهpersonalise را انتخاب کرده و وارد گزینه alert for ‎میشویم.
حالا جلوی group1 تیک زده و تیک موجود بر گزینه all callsرا برمیداریم و از پروفایل خارج میشویم.
ملاحظه میکنید شماره هایی که نام انها در group1وجود ندارد در صورتی که با شما تماس بگیرند،(بدون در نظر گرفتن پروفایل فعال)فقط چراغ گوشی روشن وخاموش میشود و هیچ صدا یا لرزشی از گوشی خارج نمیشود.
باتشكر از OFFSeVeN