براي افزايش كيفيت دوربين 5800 به قسمت show extended toolbar رفته و كار هاي زير را انجام دهيد: iso=low

Sharpness=soft
Coluor tone=vivid
Scene mode=night
Flash=on
تمام