اسانترین روش هک و نصب برنامه ها بدون ساین برای 5800 (اختصاصی!)