نصب برنامه های ساین نشده بدون ساین کردن اون ها (برای گوشی های هک شده)