دوستان این کد چرا جوابش میشه 2

gl.png

نقطه که میشه point و stipple هم میشه خط ممتد .
بعد یه جا دیگه یه تعریفی هم هست :نقطه خطی بدون طول هست
حلا چرا این جوابش میشه :نقطه خط ممتد کوچک؟ به نظر من میشه خط ممتد
لطفا راهنمایی بفرمائید.