آخرین اپدیت های بایوس های مادربردهای گیگابایت ( Aorus)
GA-Z270X-Gaming SOC - F6b
GA-Z270X-DESIGNARE - F5b
GA-Z270X-Gaming 9 - F8a
GA-Z270X-Gaming 8 - F9a
GA-Z270X-Gaming 7 - F9c
GA-Z270X-Gaming 5 - F10a
GA-Z270-Gaming 3 - F7b
GA-Z270X-Ultra Gaming - F9b
GA-Z270X-UD5 - F6b
GA-Z270X-UD3 - F8b
GA-Z270X-Gaming K7 - F9a
GA-Z270X-Gaming K5 - F9a
GA-Z270X-Gaming K3 - F9b
GA-Z270MX-Gaming 5 - F6b
GA-Z270-HD3 - F9b
GA-Z270-HD3P - F9b
GA-Z270M-D3H - F8b
GA-Z270N-WIFI - F6b

GA-Z170X-SOC Force - F20i
GA-Z170X-Gaming G1 - F22g
GA-Z170X-Gaming GT - F22c
G1.Sniper Z170 - F22d
GA-Z170X-Gaming 7 - F22j
GA-Z170X-Gaming 6 - F23d
GA-Z170X-Gaming 5 - F22d
GA-Z170X-Gaming 3 - F22h
GA-Z170X-UD5 TH - F22e
GA-Z170X-UD5 - F23g
GA-Z170X-UD3 - F23e
GA-Z170-D3H - F22d
GA-Z170MX-Gaming 5 - F22d
GA-Z170M-D3H - F22d
GA-Z170-HD3 - F22d
GA-Z170-HD3P - F22e
GA-Z170-HD3 DDR3 - F21d
GA-Z170N-WIFI - F20g

X299 AORUS Gaming 9F7B
X299 AORUS Gaming 7F8B