الزام فروشندگان بازارچه به قرار دادن عکس از کالا با ذکر نام شهرسخت‌افزار