بسم الله الرحمن الرحیم
با سلام
تعریف projection به صورت زیر آمده است:
1.png
و در مقاله ای که من بررسی می کننم تعریف زیر برای projection آورده است:
1.png
سوال من روی قسمت های لایت شده است که از کجا آمده است.
با تشکر فراوان