نویزی که سیستم روی اسپیکر میندازه چطوری از بین ببرم؟