سوال درباره اسپيكر و رابطش با رابطهاي hdmi و hd و optical و وروديها و خروجيهايي از اين قبيل !!