آیا روشن گذاشتن اسپیکر برای مدت طولانی مشکلی دارد؟