نداشتن تصویر یعد از آرم سامسونگ (دستکاری در منو مخفی )