در خصوص مشکل عدم کار کردن اپ ها در نلویزیون سونی می تونه ک.م.ک کنه.ممنون می شم.