مشاوره برای خرید تلویزیون تا مرز 3 میلیون تومن و یک سینمای خانواده در مرز یک میلیون تومن