گالکسی نوت و دریافت «جایزه صنعت نمایشگر» در SID 2012