امروز که کامپیوترم را باز کردم از همان اول صدای فن کیسم که بسیار شدید بود بلند شد.
به نظرتان از دفعه قبل که کامپیوتر را خاموش کردم تا الان که دوبتره روشن کردم چه اتفاقی ممکن است افتاده باشد؟
ممنون