مشکل خاموش شدن سیستم در هنگام بازی با پاور 535 گرین