آیا بده که پاور رو به صورت ایستاده قرار بدیم؟ فرقی میکنه؟