تفاوت پاورهای غیرماژولار، نیمه ماژولار با ماژولار در چیست؟