استفاده از دو پاور متفاوت در یک سیستم؟ OC و OCPT گرین ؟