به این نسخه نرم افزار نیاز خیلی ضروری دارم.
سریال و یا کرک Advanced URL Catalog version 2.1.4.0
با تشکر