کم شدن سرعت لپ تاب تازه خریداری شده بعد از Defrag کردن درایو ویندوز با نرم افزار PerfectDisk