مشکل عجیب روشن نشدن لپتاب بخاطر رم (کمک کنید لطفا)