آیا دو رم با باس 2400 و یه رم با باس 1866 روی مین Z97 بزاریم مشکل پیش میاد؟ یعنی 3 کاناله !