TwinMos رمهای Twister با باس 1800و 1600 برای OverClock معرفی کرد