آيا اينكه مي‌گويند هارد را مي‌توان به عنوان رم به كامپيوتر شناخت صحت دارد يا؟