مشکل خاموش روشن شدن چند باره مانیتور و خش خش کردن اسپیکر مانیتور