مشکل تصویر ندادن + برنگشتن تصویر بعد از رفتن مانتیور PG32UQ به حالت اسلیپ یا خاموش شدن اسکرین