مانیتورم یعنی SAMSUNG 2232GW بسیار دیر روشن نمیشه!