سوالی در مورد یک ورودی یا خروجی یا ... از کارت گرافیک!!!!