رفتن و آمدن تصویر هنگام خاموش و روشن کردن لامپ اتاق !!