كابل منیجمنت در پاورها چند درجه در كاهش دمای سیستم موثره؟