راهنمایی خرید . به نظر شما کدوم یکی از این قطعه ها بهتر جواب داده